Romania Unita

Click here to edit subtitle

Partidul Democrat este un partid politic din eRepublik, partid alături de care unitatea militară România Unită are un parteneriat durabil. Orice membru al unității militare România Unită poate deveni membru al Partidului Democrat, iar dacă acesta are și o implicare în organizarea și dezvoltarea partidului, poate avea acces la funcții mai înalte în acest partid. De asemenea, membrii unității România Unită pot ajuta partidul și dacă fac parte din acesta ca simpli membri, deoarece este un lucru foarte important ca partidele din eRepublik să aibă cât mai mulși membri, întrucât doar primele 5 partide au acces la funcții publice.În acțiunea sa politică, Partidul Democrat, ca partid de centru-dreapta, urmărește respectarea valorilor universale ale libertății umane, respectarea valorilor tradiționale ale poporului român și înfăptuirea justiției. Misiunea Patidului Democrat este crearea unei societăți moderne în România, bazată pe economie socială de piață și pe principiile responsabilității, subsidiarității, solidarității și justiției sociale.

În activitatea sa, Partidul Democrat urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației constituționale. Partidul Democrat își asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democrației pe scena politică românească, precum și dialogul și colaborarea cu toate forțele politice democratice.


În realizarea obiectivelor sale, Partidul Democrat acționează pentru participarea cetățenilor la dezvoltarea și modernizarea statului și a societății românești ca societate democratică, liberă și dreaptă.

În conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale Programului său politic, Partidul Democrat asigură promovarea principiilor democrației şi consolidarea statului de drept și acționează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:

 - construirea unei societăți în care fiecare cetățean al României să se bucure de libertate și de prosperitate;

 - respectarea necondiționată a demnității umane, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, separația puterilor în stat și pluralismul politic;

 - asigurarea dreptului la liberă exprimare și a libertății depline a presei;

 - garantarea proprietății private, încurajarea liberei inițiative și promovarea unui mediu de afaceri competitiv;

 - asigurarea egalității în fața legii a tuturor cetățenilor;

 - recunoașterea rolului comunității și al familiei, al tradiției, al culturii și al religiei în afirmarea identității naționale;

 - asigurarea suveranității și securității naționale, a independenței, a unității și a integrității României;

 - combaterea oricăror discriminări în viața politică, economică și socială;

 - creșterea nivelului de cultură, dezvoltarea sistemului de educație ca dimensiune deter­minantă a societății cunoașterii;

 - consolidarea democrației și încurajarea participării cetățenilor la viața publică și la întărirea controlului public asupra statului;

 - încurajarea dezbaterii și a schimbului de idei, atât în interiorul, cât și în exteriorul partidului;

 - relevanța și utilitatea socială în elaborarea politicilor publice și a deciziilor majore care privesc societatea românească;


Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul Democrat acționează prin reprezentanții săi în Congresul României și Guvern, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin dialogul și cooperarea permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții, organizațiilor neguvernamentale, unități militare, structuri ale societății civile și cu mediul de afaceri.

Partidul Democrat militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul organismelor interna­ționale din care face parte și prin participarea la dezbateri locale și regionale.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ORGANELE DE CONDUCERE

ale Partidului Democrat

   PROCEDURI SI COMPETENȚE

1.   Președinția

      I.            Atribuțiile Președintelui

a)      Președintele are funcție reprezentativă, de conducere și de negociere politică;

b)      Președintele răspunde de semnarea de alianțe politice în urma consultării cu Consiliul General al Partidului;  

c)      Președintele numește nivelul doi al conducerii partidului, format din vicepreședinte, purtătorul de cuvânt, secretarul general și președintele consiliului(consilier);

d)     Președintele convoacă Consiliul General al Partidului când consideră necesar;

e)      Președintele  acordă și revocă titulatura de membru de onoare sau de președinte de onoare al partidului;

f)       Președintele este suveran in deciziile pe care le ia in interesul partidului și al alianțelor din care face parte partidul (dacă este cazul);

g)      Președintele poate schimba denumirea sau orientarea politică a partidului doar în urma unei ședințe a Consiliul General al Partidului;

h)      Președintele alege candidații la Congresul României, atât după aprecierea personală, cât și după consultarea Consiliul General al Partidului, al candidaturilor și cv-urilor candidaților.

II.            Legitimitatea președintelui

a)      Un președinte este considerat legitim atâta timp cât a preluat funcția prin vot la alegerile organizate lunar pe data de 15 ale lunii;

b)      Se considera nelegitim un președinte care:

      i.            a preluat funcția prin PTO;

  ii.            a preluat funcția prin demisia președintelui de drept si fara aprobarea a cel puțin 50% +1 din membrii prezenți reuniți in ședință generală a Consiliul General al Partidului;

c)      Un președinte este suspendat cu votul a 75% dintre membrii reuniți in ședința Consiliului General al Partidului.

2.   Președintele de onoare. Atribuții și numire

a)      Președintele de onoare este numit de către Președintele în funcție al partidului după o consultare a Congresului Partidului;

b)      Orice membru al partidului care a avut minim 4 mandate de președinte în cadrul Partidului Democrat poate candida pentru titlul de președinte de onoare.

c)      Titlul de președinte de onoare poate fi retras dacă persoana care o deține a întreprins acțiuni care au afectat în mod negativ imaginea și viitorul partidului;

d)     Retragerea titlului de Președinte de onoare poate fi realizată doar cu aprobarea Consiliului General al Partidului;

e)      Președintele de onoare are rol consultativ și poate avea diferite sarcini suplimentare în cadrul partidului;

f)       Titlul de Președinte de onoare poate fi cumulat cu alte titluri sau funcții în cadrul partidului, mai puțin cu cea de membru de onoare.


3.   Membrii de onoare. Atribuții și numire

a)      Membrii de onoare sunt numiți de către Președintele în funcție al partidului după o consultare a Consiliului General al Partidului;

b)      Orice membru al partidului care a avut minim 4 luni în cadrul Partidului Democrat poate primi titlul de membru de onoare dacă a fost remarcat prin activitate și a fost propus de unul din membrii Consiliului General al Partidului sau al Președintelui.

c)      Titlul de membru de onoare poate fi retras dacă persoana care o deține a întreprins acțiuni care au afectat în mod negativ imaginea și viitorul partidului;

d)     Retragerea titlului de membru de onoare poate fi realizată doar cu aprobarea Consiliului General al Partidului;

e)      Membrii de onoare ai partidului au rol consultativ și pot avea diferite sarcini suplimentare în cadrul partidului;

f)       Titlul de membru de onoare poate fi cumulat cu alte titluri sau funcții în cadrul partidului, mai puțin cu cea de membru de onoare.

4.   Vice Președinte. Atribuții și numire

a)      Este ales de către președinte și va ține locul acestuia când Președintele nu este prezent din varii motive;

b)      Vice-Președintele va îndeplini sarcinile date de către președinte;

c)      Vice-președintele are datoria de a-l înștiința cu privire la toate acțiunile întreprinse de acesta.

d)     Un vicepreședinte este suspendat din funcție în caz de:

       i.            neîndeplinirea sarcinilor;

  ii.            întreprinderea de acțiuni dăunătoare partidului.

5.   Consiliul General al Partidului

a)      Este condus de consilierul partidului;

b)      Este alcătuit din Președintele Partidului, Vicepreședintele partidului, Secretarul General, Purtătorul de cuvânt, Președinții de Onoare, Președintele Fondator, Membrii de onoare, Congressmani, membrii Departamentului Media & Campanie Electorală și membrii Departamentului Relații Publice și ai Secretariatului;

c)      Se întrunește în fiecare luni pe chatul partidului, pe 22, 1, și 14 ale lunii, precum și la cererea Președintelui;

d)     Adoptă toate deciziile aflate în competența acestuia, enunțate în prezentul act.

e)      Ședințele sunt coordonate de Consilierul partidului, sau de Președinte, dacă acesta solicită aceasta. În lipsa celor doi menționați, responsabilitatea revine vice-președintelui.

6.   Departamentul Media & Campanie Electorală

      I.            Numire și revocare

a)      Echipa este coordonata de către purtătorul de cuvânt al partidului, sub atenta îndrumare si supraveghere a președintelui

b)      Echipa este numită de către președintele partidului și purtătorul de cuvânt, la sugestia Consiliului General al Partidului si al purtătorului de cuvânt,

c)      Echipa are caracter permanent, nemaifăcând parte din ea membrii care își dau demisia din departament sau care sunt destituiți de către conducerea partidului,

d)     Un membru al echipei media poate fi destituit din departament in caz de :

                               i.            neîndeplinirea sarcinilor;

                             ii.            întreprinderea de acțiuni dăunătoare partidului.

e)      Destituirea din funcție a unui membru din departament se va face direct de către purtătorul de cuvânt al partidului sau de către președintele partidului.

II.            Atribuții:

a)      atragerea de voturi prin articole, concursuri și alte activități similare;

b)      atragerea de noi membri în partid și în joc;

c)      crearea programelor pentru candidaturile prezidențiale;

d)     emiterea de comunicate oficiale din partea partidului.*


7.   Departament de Relații Publice și Secretariat

   I.            Numire și revocare

a)      departamentul este alcătuit din membri numiți de către secretarul general al partidului, președintele partidului și Consiliului General al Partidului;

b)      departamentul este condus de către secretarul general al partidului, sub atenta supraveghere a președintelui și a Consiliului General al Partidului;

c)      atât membrii cât și coordonatorul acestui departament își pot pierde funcția în caz de:

                                                             i.      neîndeplinirea sarcinilor;

                                                           ii.      întreprinderea de acțiuni dăunătoare partidului.

d)     destituirea din funcție a unui membru din departament se va face direct de către secretarul general al partidului sau de către președintele partidului.

II.            Atribuții:

a)      emiterea de comunicate oficiale din partea partidului;*

b)      disponibilitate 24/24 pentru informarea tuturor persoanelor interesate de acțiunile li programele partidului;

c)      clasificarea de informații considerate secrete, stenograme ale ședințelor sau simple activități publice sau private ale partidului;

d)     gestionarea trezoreriei.**

8.   Congressmani

   I.            Obligații:

a)      Congresmanii aleși din partea Partidului Democrat au responsabilitatea să promoveze interesul partidului dar si interesul național;

b)      Legile se propun și se votează după o consultare cu președintele și cu Consiliul General al Partidului;

c)      Pentru a putea face parte din lista oficială de candidați, este nevoie de depunerea candidaturii care să prezinte planurile pentru mandatul dorit, împreună cu o taxă simbolică care se va regăsi în trezoreria partidului;

II.            Suspendare

Un congressman își pierde sprijinul partidului în caz de:

                               i.            neindeplinirea sarcinilor;

                             ii.            intreprinderea de actiuni daunatoare partidului.


9.   Membri

a)      Orice simpatizant poate deveni membru al Partidului Democrat, dacă respectă principiile organizatorice, statutul și structura partidului;

b)      Fiecare membru este obligat ca, odată ce face parte din partid, să-și respecte colegii, conducerea și principiile partidului, orice acțiune contrară fiind sancționată cu excluderea din partid;

c)      Fiecare membru are obligația să contribuie la imaginea partidului prin comportament civilizat și respect față de celelalte structuri politice și față de instituțiile statului și unitățile militare atât românești, orice acțiune contrară fiind sancționată prin excluderea din partid;

d)     Fiecare membru are obligația de a raporta orice conflict sau problemă în care este implicat către președintele partidului, pentru rezolvarea acesteia fără afectarea imaginii partidului.

10.  Chatul, grupul de pe Facebook și alte spații de comunicare

a)      Chatul oficial al partidului este #democratii;

b)      Ownerul pe chat este deținut de către președintele partidului;

c)      Membrii care fac parte din nivelul doi al conducerii vor deține obligatoriu admin pe chat;

d)     Ceilalți membri ai Consiliului Partidului vor avea op pe chat;

e)      Orice membru al partidului, chiar dacă nu face parte din Consiliul General al Partidului, poate intra oricând pe chat;

f)       Fiecare membru care intra pe chat este obligat să respecte punctul 9.a, 9.b și 9c.

g)      Membrii care vor încălca punctele precizare la punctul 10.f, vor fi sancționați cu ban de pe canal.

*Se realizează de către Departamentul Media & Campanie Electorală în colaborare cu Departament de Relații Publice

**Împreună cu Președintele partidului